Jia Ru Wang Fu De Wo, Zhi Xiang Gao Qian
Jia Ru Wang Fu De Wo, Zhi Xiang Gao Qian

Jia Ru Wang Fu De Wo, Zhi Xiang Gao Qian Ongoing 0.0

Author: 小祝爷 [Add]

Comedy Drama Fantasy Romance Historical Shounen Ai

(From Solstice Translations) Ji Ziyang, a genius hitman from the 21st century, accidentally transmigrated into ancient China as useless garbage who

Add to Library

No Chapters.